ЛИЦЕНЗ РД – 14- 229/ 28.12.2000г 19 ГОДИНИ-ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА!

За контакти:

гр. София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
Телефони: 0889 430 857; 0889 639 347;
Управител: г-жа Божкова

Предучилищна подготовка


Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система, която се приема с решение на педагогическия съвет.

 • В програмната система се включват:
 • подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 • разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
 • тематично разпределение за всяка възрастова група;
 • механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

 • Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

 • Образователната дейност в ЧДГ "Ежко Бежко” е построена, върху образователни направления и съответни теми. Работата по темите приключва с празници, на които децата демонстрират наученото

  Предучилищната подготовка за учебната 2016/2017 година включва:


  • - специализирана подготовка за елитните училища с тестови прием;
  • - подготовка по английски език;
  • - предучилищна подготовка за всички останали училища.

  В подготвителната група програмата предвижда богата предучилищна подготовка при балансирано натоварване. Работи се по специализирана, в съответствие с изискванията на Министерство на Образованието, програма. Същата, е насочена към предоставяне на необходимия обем от знания на бъдещите ученици, и към изграждането на хуманна личност с индивидуални психо - физически и етно -социални особености.


  Програмата обхваща основополагащи принципи за подпомагане на социализацията в условията на плавен преход към училището, основан на предучилищно педагогическо взаимодействие.


  Цели на програмата:


  • - Качествена промяна на участието на бъдещите ученици в процеса на взаимодействие в подготвителната група, предполагащо единството на социална, познавателна и специална подготовка.
  • - Спазване на принципите на предучилищното взаимодействие и реализиране на формите на организацията му.
  • - Осигуряване мобилността на децата при преходи от едни към други ситуационни форми, развиващи саморегулацията и социалните им способности за учене в училище и формиране на отношение към бъдещата роля "ученик".


  С децата се занимават специално подготвени педагози. Предучилищната подготовка се провежда по програмна система „АБВ- игри”.Съобразена с държавните образователни стандрти.